نویسنده = ������������ ���������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 55-80

علی‌یار احمدی؛ درنا سلامتیان؛ فاطمه روستا