نویسنده = ���������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی پیامدهای فرهنگی توسعه‌ی شهرهای متوسط در ایران در سال 1396-1397 (مطالعه ی موردی: مرند)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 33-58

حوریه مقصودی؛ مهرداد نوابخش؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ صدیقه محمد اسماعیل