نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. موانع توسعه‌ی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان با استفاده از نظریه‌ی زمینه ای

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 33-64

مریم مختاری؛ علیرضا وحیدزاده؛ رامین مردای