نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش میزان وفاق اجتماعی در جوامع شهری: مورد مطالعه: شهروندان ایلام

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-26

رضاعلی محسنی؛ خلیل کمربیگی؛ فرزاد درویشی