نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح پیرایش شهری و حذف زوائد بصری محور ناصرخسرو

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 141-176

امید علی احمدی؛ هادی درویشی؛ سمیه مومنی