نویسنده = حسین ابوالحسن تنهایی
تعداد مقالات: 2
1. شهر، جدایی گزینی فضایی و روابط اجتماعی افراد تنها: مطالعه ای در شهر تهران

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 191-216

الهام رحمت آبادی؛ سهیلا علیرضا نژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی


2. الگوپذیری از شبکه‏ های اجتماعی در جوامع شهری با تأکید بر شبکه‏ های اجتماعی مجازی (مطالعه‌ی موردی: جوانان شهر اراک)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 55-88

رضاعلی محسنی؛ حمید بورقانی فراهانی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ طهمورث شیری