نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر شادمانی با تکیه بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه شهر کرمان)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-28

فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ سپیده حضرتی