نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مرتبط با سطح رضایتمندی شهروندان از محله ی مسکونی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 125-154

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ رضا ابراهیمی