نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سیاست گذاری محلّی و احساس تعلق به محلّه؛ مطالعه ای در محله ی کوهسار (منطقه ی چهار تهران)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 25-52

سهیلا علیرضانژاد؛ سهراب خدایاری؛ پروین سوادیان