نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رغبتی جوانان شهری به ازدواج (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 33-60

محمدصادق مهدوی؛ علیرضا کلدی؛ بهاره جمند