نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی فضای اجتماعی شهری در ادبیات داستانی ایران معاصر

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 189-214

مجید زمانی دهاقانی؛ سعید معدنی؛ شاپور بهیان؛ حسین آقاجانی