نویسنده = �������� �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 145-170

مهدی ژیانپور؛ علیرضا نیلی احمدآبادی؛ زهرا ناجی اصفهانی