نویسنده = علیرضا کلدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه شناختی اخلاق اجتماعی و عوامل موثر بر آن: مورد مطالعه شهر تهران

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 33-61

فرهاد جلیلی تل چگاه؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء